Algemene Voorwaarden

 

 

Bij bestellingen via www.hobbywinkel.net gelden de volgende algemene voorwaarden: 

 

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

     

 

 

1.1       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van De Mobiele Hobbywinkel en op alle met de Mobiele Hobbywinkel aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

 

 

1.2       Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door De Mobiele Hobbywinkel is ingestemd. 

 

 

 

1.3       Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

  

 

 

 

1.4       Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

    

 

 

 

1.5       Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met De Mobiele Hobbywinkel een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

   

 

 

 

1.6       De Mobiele Hobbywinkel behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen.

  

 

 

1.7       Door het gebruik van de internetsite van De Mobiele Hobbywinkel en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

   

 

 

 

1.8       De Mobiele Hobbywinkel is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

  

 

1.9       Per 01 januari 2008 is De Mobiele Hobbywinkel een activiteit van Sunantha`s Hobbywinkel. In plaats van De Mobiele Hobbywinkel dient zonodig te worden gelezen Sunantha`s Hobbywinkel. Ook voor Sunantha`s Hobbywinkel zijn deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.

    

 

 

 

 

Artikel 2: Aanbiedingen

      

2.1       Alle aanbiedingen van De Mobiele Hobbywinkel zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

  

2.2       De Mobiele Hobbywinkel  behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

   

2.3       Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mail adres. De Klant en De Mobiele Hobbywinkel komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden. De elektronische bestanden van De Mobiele Hobbywinkel zijn bindend voor de status van de bestelling/overeenkomst.

 

2.4       Informatie, afbeeldingen, mededelingen zowel mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgeven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. De Mobiele Hobbywinkel garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

    

Artikel 3: Levering en transport

       

 

3.1       De Mobiele Hobbywinkel heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgehandeld. In de regel binnen drie werkdagen na ontvangst van uw bestelling.

De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

 

 

 

3.1.1    Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen twee werkdagen na ontvangst van de betaling.

          

 

3.1.2    Bij betaling onder rembours verstuurt De Mobiele Hobbywinkel de bestelde artikelen onder rembours naar de klant. De bestelling en administratie van De Mobiele Hobbywinkel gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

     

 

3.2       Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per e-mail of telefonisch worden gemeld.

    

 

3.3       Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

     

 

3.4       Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

     

 

3.5       De Mobiele Hobbywinkel is niet aansprakelijk voor het foutief afleveren door PostNL. Klanten hebben de keuze tussen pakketpost met een track en trace (dit is veelal duurder) of brievenbuspost. Bij keuze voor brievenbus-            post ligt het verzendrisico bij de klant.

         

 

Artikel 4 : Eigendomsvoorbehoud

          

 

4.1       De Mobiele Hobbywinkel blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de Klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan De Mobiele Hobbywinkel zijn voor rekening van de klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

        

Artikel 5: Prijzen en betalingen

      

5.1       Alle door De Mobiele Hobbywinkel vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro`s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

        

5.2       De hoogte van de verzendkosten staan op de internetsite vermeld en zullen per gewicht worden berekend. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten.

       

5.3       De klant is vrij om de bestelling verzekerd te laten versturen. De klant dient bij de bestelling te vermelden dat verzekerde verzending wordt gewenst. De verzekeringskosten zijn voor rekening van de klant.

        

5.4       Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

       

5.5       De Mobiele Hobbywinkel kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

        

5.6       Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

         

5.7       Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald :

         

5.7.1    Betaling vooraf: de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend / administratiekosten en eventuele kosten voor extra services over op bankrekening NL03 RABO 0135 6354 89 bij de Rabobank, ten name van Sunantha`s Hobbywinkel te Ede, onder vermelding van besteldatum en bestelnummer.

   

 

5.7.2    Onder rembours: de Klant betaalt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten en rembourskosten contant of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen.

   

5.8       Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling vier weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

    

Artikel 6: Bedenktijd, ruilen en herroepingrecht

  

6.1       De klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u De Mobiele Hobbywinkel daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of via e-mail gemotiveerd kennis te geven.

   

6.2       Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft De Mobiele Hobbywinkel de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

   

6.3       Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan De Mobiele Hobbywinkel te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn.

   

6.4       Indien de klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt De Mobiele Hobbywinkel zorg voor terugbetaling binnen 7 dagen van het door de klant betaalde bedrag.

   

6.5       De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de klant.

   

 

 

 

 

Artikel 7: Garantie en aansprakelijkheid

    

7.1       De Mobiele Hobbywinkel geeft fabrieksgarantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging.

De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van De Mobiele Hobbywinkel.

     

7.2       De Mobiele Hobbywinkel is nimmer verplicht tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van De Mobiele Hobbywinkel, ook zijn wij nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

  

7.3       Indien De Mobiele Hobbywinkel, om welke reden dan ook, verplicht is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

   

7.4       Het is mogelijk dat De Mobiele Hobbywinkel op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. De Mobiele Hobbywinkel is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

     

Artikel 8: Overmacht

    

8.1       In geval van overmacht is De Mobiele Hobbywinkel niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

     

8.2       Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

     

Artikel 9: Intellectueel eigendom

    

9.1       De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij De Mobiele Hobbywinkel, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

     

9.1.1    Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of dergelijke rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële, methoden en concepten.

    

9.2       Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van De Mobiele Hobbywinkel, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

    

Artikel 10: Privacy client

   

10.1     De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door De Mobiele Hobbywinkel vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

    

10.1.1   Het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.

     

10.1.2  het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site.

     

10.1.3  het kunnen doen van aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins.

     

10.2     De Mobiele Hobbywinkel neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

      

10.3     De Mobiele hobbywinkel verstrekt geen klantgegevens 

    

 

 

 

Artikel 11: Rechtskeuze en bevoegde rechter

     

11.1     Op elke overeenkomst tussen De Mobiele Hobbywinkel en de klant is het Nederlands Recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

      

11.2     Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

   

Artikel 12: Diversen

 

12.1     De Mobiele Hobbywinkel is gevestigd te Ede, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 27309445.

     

 

12.2     Het BTW-identificatienummer van De Mobiele Hobbywinkel is NL8188.30.359.B01

      

 

12.3     Gelieve alle correspondentie te zenden aan De Mobiele Hobbywinkel, Huyssitterweg 3, 2266 HE  Leidschendam of naar het e-mail adres info@hobbywinkel.net.

       

12.4     Wanneer door De Mobiele Hobbywinkel gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat De Mobiele Hobbywinkel deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2008 De Mobiele Hobbywinkel / Sunantha`s Hobbywinkel

Alle rechten voorbehouden

 

.